اپلیکیشن های شیما کفش

انتخاب زبان

ارسال و برگشت کالا

ارسال کالا (درصورت موجودی) برای مشتریان ساکن تهران ظرف مدت یک الی 2 روز کاری، همچنین برای مشتریان ساکن شهرستان 2 الی 4 روز کاری انجام خواهد پذیرفت.