اپلیکیشن های شیما کفش

ارسال و برگشت کالا

ارسال کالا (درصورت موجودی) برای مشتریان ساکن تهران ظرف مدت6 روز کاری، همچنین برای مشتریان ساکن شهرستان 7 روز کاری انجام خواهد پذیرفت.

بازگرداندن کالا امکان پذیر نیست.

  در صورت مغایرت فقط امکان تعویض کالا می باشد.