تهران-سعدی-دفتر مرکزی

تهران، باغ سپهسالار ، کوچه بخارا ، ساختمان شیما 

تلفن : 33531337-33531326- 54814

  • دفترمرکزی
  • آدرس شیما کفش
  • کفش ایرانی
  • تهران