محصولات

1010

کفش شیما کفش از رویه چرم طبیعی گاوی تهیه شده است آستری داخلی آن دارای چرم بزی گیاهی است که باعث گرفتن بوی بد پا در کفش می شود این کفش ها بسیار راحت و طبی است

192,000 تومان

1080

کفش شیما کفش از رویه چرم طبیعی گاوی تهیه شده است آستری داخلی آن دارای چرم بزی گیاهی است که باعث گرفتن بوی بد پا درکفش می شود این کفش ، طبی و بسیار راحت می باشد.

191,000 تومان

731

این کفش از رویه چرم طبیعی گاوی تهیه شده است آستر داخلی آن هادارای چرم بزی گیاهی است که باعث گرفتن بوی بد پا نمی شود این کفش بسیار راحت و طبی می باشد.

120,000 تومان

733

این کفش از رویه چرم طبیعی گاوی تهیه شده است آستر داخلی آن هاغ دارای چرم بزی گیاهی است که باعث گرفتن بوی بد پا می شود این کفش بسیار راحت و طبی می باشد

120,000 تومان

AS-1

این کمربند از چرم گاوی تهیه شده است

30,000 تومان

AS-13

این کمربند از چرم گاوی تهیه شده است

40,000 تومان